พญ. สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, คลินิกวัยทอง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2539
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 19:0017:0019:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค