นพ. สุกิจ เมฆรักษาวนิช

Specialty: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง, ประเทศไทย, 2524
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Eyelid Surgery, Liposuction, Gynecomastia, Tummy Tuck, Face Lift, Brow Lift, Chin Augmentation, Forehead lift, Body contouring, Breast Augmentation, Breast Lift, Breast Reduction, Umbilicoplasty, Otoplasty, Plastic and Reconstructive Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Fri609:00 - 16:0009:0016:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
Sun116:00 - 19:0016:0019:00Plastic Surgery Center (BIC 16A)
ศูนย์รักษาโรค