พญ. สุมาลี ฮั่นตระกูล

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2550
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2553
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค