พญ. สุนิสา คูหิรัญ

Specialty: เวชศาสตร์ฟื้นฟู
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2545
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2548 - 2551
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2551
แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Certified Pedorthist, American Board for Certification in Orthotics, Prosthetics & Pedorthics,Inc, 2554 - 2558
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Foot Problem
- Acupuncture
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Physical Therapy & Rehabilitation Center (BIC 20C)
ศูนย์รักษาโรค