นพ. สุภวัฏ รัตนาโภ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
- อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2561
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiovascular Disease, Medical College of Georgia, Augusta University, GA, 2557 - 2560
- Interventional Cardiology, Emory University School of Medicine, GA, 2560 - 2561
- Fellowship of American College of Cardiology (FACC), 2018
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Coronary artery disease and acute coronary syndrome
- Transradial coronary intervention
- Preventive cardiology
- Cardiogenic shock and Impella device placement
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Sun113:00 - 20:0013:0020:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค