ทพญ. สุปรีดา ศรีธัญรัตน์

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมโรคเหงือก
Language Spoken: อังกฤษ, ญี่ปุ่น, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
- PhD. in Dental Science, Tokyo Medical and Dental University, ประเทศญี่ปุ่น, 2557
แพทย์ประจำบ้าน:
- ปริทันตวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 - 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Dental Implant
+ See More
Day Time Location
Sun109:00 - 12:0009:0012:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun113:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Sun117:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค