นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, เวชพิษวิทยา, อาชีวเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2534
- สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2541
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน, ประเทศไทย, 2546
- สาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา, ประเทศไทย, 2552
การศึกษาหลังปริญญา:
- Emergency Medicine and Medical Toxicology, The Children Hospital of Philadelphia, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535-2538
+ See More
Day Time Location
Sat713:00 - 16:3013:0016:30Medical Clinics (BIC 15D)
ศูนย์รักษาโรค