รศ.นพ. สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2538
ตำแหน่งและสถาบันทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค