พญ. สุรีย์ สมประดีกุล

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2543
- สาขาเวชบำบัดวิกฤต, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Critical Care Medicine, 2542
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pulmonary Hypertension, Asthma, Intensive Care, Interventional Pulmonology, COPD
+ See More
Day Time Location
Sat717:00 - 20:0017:0020:00Medical Clinics (BIC 15B)
ศูนย์รักษาโรค