พญ. สุรีย์รัตน์ ปันยารชุน

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2542
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2544
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542-2544
- Interventional Cardiology, Monash University, Melbourne, Australia, 2001-2004
Memberships:
- The American College of Cardiology, 2547
- The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, 2547
- European Society of Cardiology (EAPCI, ESC, HFA), 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Coronary and Peripheral Intervention
- Intravascular Ultrasound
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 17:0008:0017:00Heart Center (BIC 14A)
Tue308:00 - 17:0008:0017:00Heart Center (BIC 14A)
Wed408:00 - 17:0008:0017:00Heart Center (BIC 14A)
Thu508:00 - 17:0008:0017:00Heart Center (BIC 14A)
Fri608:00 - 17:0008:0017:00Heart Center (BIC 14A)
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค