นพ. สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2546
การศึกษาหลังปริญญา:
- Flexible Surgical Endoscopy (Clinical Fellow), Cleveland Clinic, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2548-2549
- Flexible Surgical Endoscopy (Clinical Scholar), Cleveland Clinic, Ohio, สหรัฐอเมริกา, 2549-2550
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Hepatobiliary Surgery
- Advance Laparoscopic and Bariatric Surgery
- Advance Flexible Surgical Endoscopy
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Surgical/Forensic Medicine (BIC 16D)
ศูนย์รักษาโรค