พญ. สุวิภาภรณ์ ศิริพรพิทักษ์

Specialty: โสต ศอ นาสิกวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, Cebu Institute of Medicine, ประเทศฟิลิปปินส์, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- MRI and CT, 2538
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค