พญ. สุวิภาพรรณ วรวัฒนะกุล

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, CEBU Institute of Medicine, ฟิลิปปินส์, 2531
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป ประเทศไทย 2537
การศึกษาหลังปริญญา:
- Fellow in the Section of Cellular Oncology, University of Texas M.D.Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา, 2538
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Diagnostic Radiology
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค