พญ. สุวรรณี ผู้มีธรรม

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยวิกฤต
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2541
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2544 - 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatrics Critical Care Medicine, Children's Hospital of Michigan, Detroit, MI, สหรัฐอเมริกา, 2552 - 2555
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, ประเทศไทย, 2549
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Critical Care Medicine
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค