นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สหรัฐอเมริกา, 2542
- สาขา Clinical Cardiac Electrophysiology, สหรัฐอเมริกา, 2544
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค