พญ. ธัญรัตน์ อร่ามเสรีวงศ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, 2540 - 2543
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2543
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2549
การศึกษาหลังปริญญา:
- อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2552 - 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Complex PCI
- Rotablator
- Cardiac Imaging
+ See More
Day Time Location
Mon218:00 - 20:0018:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Wed418:00 - 20:0018:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค