พญ. ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 2545-2547
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gynecologic Endoscopy, Infertility, Pediatrics & Adolescent Gynecology
+ See More
Day Time Location
Tue317:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค