นพ. ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยสาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2545
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
+ See More
Day Time Location
Tue306:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Wed406:30 - 15:0006:3015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค