รศ.นพ. ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548 - 2551
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2551
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2553
- National Board of Echocardiography, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced Cardiac Imaging, Cleveland Clinic, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555 - 2556
- Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging, Cleveland Clinic, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555 - 2556
- Advanced Heart Failure and Transplant Cardiology, Cleveland Clinical, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2557
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์, มหาวิทยาลัยมหิดล
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Heart Failure and Transplantation
- Advanced Echocardiography
- Cardiac Magnetic Resonance Imaging
- Cardiac Computed Tomography
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Heart Center (BIC 14A)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Heart Center (BIC 14A)
ศูนย์รักษาโรค