นพ. ธีรศักดิ์ ผิวปลั่ง

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
แพทย์ประจำบ้าน:
- รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2550 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2553
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา:
- Research Fellow in Radiology, Massachusetts General Hospital, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2556 - 2557
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Imaging
- Body Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค