นพ. ธานี ตั้งอรุณสันติ

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, ประเทศไทย, 2550
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค