พญ. ฐานิกา วุทธชูศิลป์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2547
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา:
- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553-2555
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค