พญ. ธันวา สุดแสง

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2544
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท, ประเทศไทย, 2553
การศึกษาหลังปริญญา:
- Pediatric Neuroimaging, The Children's Hospital of Philadelphia, Pensyslvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2550 - 2551
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Neuroradiology
- Advanced Neuroimaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค