พญ. ฐิติพร ฟางสะอาด

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- สาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2551
การศึกษาหลังปริญญา:
- กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547-2549
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค