พญ. ฐิติวรรณ สิมะเสถียร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
แพทย์ประจำบ้าน:
- กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2536 - 2539
- กุมารเวชศาสตร์, University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2548 - 2551
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
- สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิคุ้มแพ้และภูมิคุ้มกัน, ประเทศไทย, 2548
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2551
- สาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยา (ประสาทวิทยาเด็ก), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
- อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, ประเทศไทย, 2557
- สาขาจิตวิทยาและประสาทวิทยา (โรคลมชัก), ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
การศึกษาหลังปริญญา:
- Clinical Neurophysiology EEG & Epilepsy, Cleveland Clinic, Ohio, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2554 - 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Pediatric Allergy
- Pediatric Epilepsy
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 17:0013:0017:00Children Center (BIC 17C)
Wed407:00 - 12:0007:0012:00Children Center (BIC 17C)
Thu507:00 - 16:0007:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri612:00 - 20:0012:0020:00Children Center (BIC 17B)
Sun107:00 - 12:0007:0012:00Children Center (BIC 17C)
ศูนย์รักษาโรค