นพ. ธงชัย ศุกรโยธิน

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2552
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Reconstruction
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค