น.อ.นพ. ต้น คงเป็นสุข

Specialty: ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์, ประเทศไทย, 2540
- สาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ประเทศไทย, 2545
- อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, ประเทศไทย, 2558
+ See More
Day Time Location
Thu517:00 - 20:0017:0020:00Digestive Disease Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค