นพ. อุดม ตันติพันธุ์พิพัฒน์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, ข้อเทียม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
แพทย์ประจำบ้าน:
- ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 - 2545
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2545
การศึกษาหลังปริญญา:
- Hip & Knee Arthroplasty, โรงพยาบาลภูมิพล อดุลยเดช, 2545 - 2546
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Total Knee Arthroplasty
- Total Hip Arthroplasty
- Computer Assisted Surgery Knee Arthroplasty
- Minimally Invasive Surgery Total Knee Arthroplasty
+ See More
Day Time Location
Sat708:00 - 12:0008:0012:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
Sun108:00 - 14:0008:0014:00Joint Replacement Center (BIC 20D)
ศูนย์รักษาโรค