พญ. อุมามน พวงทอง

Specialty: จิตเวชศาสตร์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
วุฒิบัตร:
- สาขาจิตเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Dementia and Cognitive Disorders, The University of British Columbia, Vancouver, แคนาดา, 2550-2552
- Geriatric Psychiatry, The University of British Columbia, แคนาดา, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Dementia and Cognitive Disorders
- Geriatric Psychiatry
+ See More
Day Time Location
Fri613:00 - 19:0013:0019:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
Sat713:00 - 20:0013:0020:00Behavioral Health (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค