พญ. อุษณี วุทราพงษ์วัฒนา

Specialty: รังสีวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2550
แพทย์ประจำบ้าน:
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย, 2550 - 2553
วุฒิบัตร:
- สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์, ประเทศไทย, 2553
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- PET/CT Technology in oncology
- Conventional Nuclear Medicine Imaging and Radionuclide Treatment
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Mon209:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Tue307:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Tue309:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Wed407:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Wed409:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Thu507:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Thu509:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Fri607:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Fri609:00 - 19:0009:0019:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sat707:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sat709:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
Sun107:00 - 20:0007:0020:00Radiology
Sun109:00 - 17:0009:0017:00Radiology - NM BIH 2 floor
ศูนย์รักษาโรค