ผศ.นพ. วราภณ วงศ์ถาวราวัฒน์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2539
- สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และเมตะบอลิสม, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2541
- สาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, ประเทศไทย, 2543
การศึกษาหลังปริญญา:
- Endocrinology & Metabolism, University of California, Davis School of Medicine, สหรัฐอเมริกา, 2539-2541
ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- อายุรกรรมโรคระบบต่อมไร้ท่อ, เบาหวาน และ Metabolism
+ See More
Day Time Location
Mon208:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Tue316:00 - 19:0016:0019:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Thu508:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Fri608:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Endocrine Clinic (BIC 19A)
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รักษาโรค