พญ.ดร. วศิญาภาณิ์ พัฒนจารีต

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- General Radiology, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551 - 2554
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced Diagnostic Breast Imaging and Intervention, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 - 2555
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Breast Imaging and Intervention
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค