ทพ. วิชิต กิตติพงศ์โกศล

Specialty: ทันตกรรม, ทันตกรรมประดิษฐ์
Language Spoken: อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับ 1), คณะทันตแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524
การศึกษาหลังปริญญา:
- Advanced Prosthodontics, University of ILLinois, Chicago, สหรัฐอเมริกา, 2527
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Cosmetic Dentistry
+ See More
Day Time Location
Mon217:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed413:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Wed417:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri617:00 - 20:0017:0020:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค