นพ. วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
แพทย์ประจำบ้าน:
- อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถึ, 2555 - 2558
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2558
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2560
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Ambulance
- Aviation Medicine
+ See More
Day Time Location
Mon208:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Tue308:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Wed408:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Thu508:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Fri608:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sat708:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
Sun108:30 - 23:0008:3023:00Telemedicine
ศูนย์รักษาโรค