นพ. วิทย์ วราวิทย์

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2542
การศึกษาหลังปริญญา:
- Body Imaging, The University of Texas, M.D. Anderson Cancer Center, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2544 - 2546
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค