นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, การผ่าตัดด้วยกล้อง
สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, เวชศาสตร์การเจริญพันธ์
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2530
แขนงทีสนใจเป็นพิเศษ:
- การช่วยให้มีบุตรง่าย
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค