นพ. วศิน พุทธารี

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2535
- สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2540
การศึกษาหลังปริญญา:
- Cardiology, Emory University School of Medicine, Atlanta, Geogia, 1993-1996
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสวนหัวใจและการขยายบอลลูน, Emory University School of Medicine, Atlanta, Geogia, 1996-1997
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- โรคหลอดเลือดของหัวใจ, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการขยายหลอดเลือดหัวใจ
+ See More
ศูนย์รักษาโรค