นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543
- สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2545
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2547
การศึกษาหลังปริญญา:
- Infectious Disease, University of State of New York, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2543 - 2545
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- HIV / AIDS
- Sexually Transmitted Infections
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:3013:0016:30Medical Clinics (BIC 15A)
Tue308:00 - 16:3008:0016:30Medical Clinics (BIC 15A)
Thu509:00 - 12:0009:0012:00Medical Clinics (BIC 15A)
Thu513:00 - 16:3013:0016:30Medical Clinics (BIC 15A)
Fri613:00 - 16:3013:0016:30Medical Clinics (BIC 15A)
Sat708:00 - 16:3008:0016:30Medical Clinics (BIC 15A)
ศูนย์รักษาโรค