พญ. วัลยา วงศ์วิวัฒน์ไชย

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2526
การศึกษาหลังปริญญา:
- Diagnostic Imaging, M.D. Anderson, Texas, สหรัฐอเมริกา, 2533
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Diagnostic Imaging
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค