พญ. วันดี อารีรักษ์

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2547
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2550
การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547-2549
ฝึกอบรบคลินิกพิเศษ:
- OB/GYN, Graduate School of Medical Science, Kyushu University Hospital, Japan, 2015
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- การวินิจฉัยและป้องกันมะเร็งนรีเวช
- Female Sexually transmitted infections management
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue308:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Tue313:00 - 16:0013:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed408:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Wed413:00 - 20:0013:0020:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Fri608:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
Sat708:00 - 16:0008:0016:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค