พญ. วรรณา ศุภศิริลักษณ์

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2539
- สาขา Anti - Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Anti-Aging Medicine in Children
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค