พญ. วันเพ็ญ ชัยพิกุสิต

Specialty: เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ), เวชศาสตร์ป้องกัน (ตรวจสุขภาพ)
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2520
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2526
+ See More
Day Time Location
Mon207:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Tue307:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Thu507:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Fri607:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
Sat707:00 - 15:0007:0015:00Health Screening Center (BIC 11th Floor)
ศูนย์รักษาโรค