ทพญ. วรางคณา ยรรยงเกษมสุข

Specialty: ทันตกรรม, เวชศาสตร์ช่องปาก
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- ท.บ., คณะทันตแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
- MSc in Oral Medicine, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
+ See More
Day Time Location
Mon213:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
Fri613:00 - 16:0013:0016:00Dental Center (BIH 3rd Floor)
ศูนย์รักษาโรค