นพ. วราวุฒิ สุขเกษม

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, ประเทศไทย, 2552
- อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- Body Imaging, โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2552-ปัจจุบัน
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Body Imaging (Chest and Cardiovascular Imaging)
- Dopper US
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค