นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531
- สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2536
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค