นพ. วัชระ โลหะวิจารณ์

Specialty: อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
วุฒิบัตร:
- สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, ประเทศไทย, 2552
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประเทศไทย, 2554
การศึกษาหลังปริญญา:
- โรคหัวใจ, ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 - 2554
- Electrophysiology, Michigan State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557 - 2558
- Clinical Cardiac Electrophysiology, University of Michigan, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2558 - 2560
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค