นพ. วัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์

Specialty: อายุรศาสตร์, เวชปฏิบัติทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ฮักกา(จีน), ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2544
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Gynecologic Oncology
- Gynecologic Laparoscopy Surgery
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค