พญ. วิบูลย์ สุริยจักรยุทธนา

Specialty: รังสีวิทยา, การตรวจด้วยภาพทางรังสีวินิจฉัย
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2525
วุฒิบัตร:
- สาขารังสีวิทยาทั่วไป, ประเทศไทย, 2531
การศึกษาหลังปริญญา:
- CT and MRI, รพ.รามาธิบดี, ประเทศไทย, 2541
+ See More
Day Time Location
This doctor does not currently schedule regular clinic hours.
Appointments may be made upon request, depending on availability.
ศูนย์รักษาโรค