นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

Specialty: สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา, มะเร็งนรีเวชวิทยา
Language Spoken: ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528
วุฒิบัตร:
- สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2535
- อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา, ประเทศไทย, 2548
การศึกษาหลังปริญญา:
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา, 2538-2539
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- มะเร็งทางนรีเวชวิทยา
+ See More
Day Time Location
Sun108:00 - 12:0008:0012:00Women's Center (BIH 2nd Floor)
ศูนย์รักษาโรค