นพ. วิชาญ กาญจนถวัลย์

Specialty: ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ, การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
วุฒิบัตร:
- สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, ประเทศไทย, 2538
การศึกษาหลังปริญญา:
- Sport Medicine & Harvard Shoulder Service, สหรัฐอเมริกา, 2543
แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ:
- Sport Mefdicine, Shoulder Surgery
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
- Arthroscopy
- Knee and Shoulder Surgery
+ See More
Day Time Location
Wed417:00 - 19:3017:0019:30Orthopaedic Center (BIC 20B)
ศูนย์รักษาโรค